Regulamin Konkursu „Żużel” Facebook
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Konkursu “Żużel”, zwanym dalej „Konkursem”.
Art. 1. Organizator i cel Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku @SpołemOława, (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej„Regulaminem”).
2. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Oława Sp. z o.o. Brzeska 19, 55-200 Oława (dalej „Organizator Konkursu”).
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
4. Celem Konkursu jest promocja marki Społem Oława
.Art. 2. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa 17-19.08.2021r (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.
Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Facebook firmy „Społem” Oława na platformie Facebook.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wstawić zdjęcie paragonu (paragon z zakupionymi produktami: 12szt, piwa tyskie gronie 0,5l puszka) pod postem konkursowym na profilu Społem Oława Facebook z dni 17-19.08.2021r. z zakupionymi produktami – 12szt. piwa tyskie gronie 0,5l w puszce na jednym paragonie.
3. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na platformie Facebook i może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe (czyt. art.4 podpunkt 2)
4. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
14. Poprzez akceptację regulaminu oraz przystąpienie do KONKURSU Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją KONKURSU. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Uczestników KONKURSU nieprawidłowych danych.
Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w poście na profilu @SpołemOława na Facebooku do dn. 20.08.2021r. Nagrodę otrzyma 10 osób, które jako pierwsze wysłały poprawnie wykonane zadanie konkursowe.
3. Nagrody przyznane w Konkursie pozostaną do odebrania w wybranym sklepie Społem Oława lub w biurze przy ul. Brzeskiej 19 w Oławie.
Art. 6. Nagroda
Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator Konkursu.
1. Nagrodą są dwa bilety na mecz Żużel odbywający się na stadionie olimpijskim we Wrocławiu w dzień 20.08.2021r o godzinie 18:00.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną.
3. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.
4. Nagrody zostaną przesłane w terminie do 30 dni roboczych.
5. Podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.
Art. 7. Roszczenia i reklamacje
1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: n.abramowicz@spolem.olawa.pl
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
Art. 8. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.