REGULAMIN Konkurs "Grilluj ze Społem"

Regulamin Konkursu “Konkurs Grilluj ze Społem” Facebook

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Konkursu “Grilluj ze społem”, zwanym dalej „Konkursem”.

Art. 1. Organizator i cel Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu na Facebooku @SpołemOława, (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej„Regulaminem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Oława Sp. z o.o. Brzeska 19, 55-200 Oława (dalej „Organizator Konkursu”).
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Społem Oława

.Art. 2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa: od 28.04-10.05.2021 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Facebook firmy „Społem” Oława na platformie Facebook.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
 4. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod Postem Konkursowym, w Serwisie Facebook wykonać następujące zadanie konkursowe: Dodanie w komentarzu pod Postem konkursowym zdjęcia, na którym uczestnik pokazuje swoją grillową ucztę i / lub przepisu na swoje ulubione danie z grilla.
 3. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na platformie Facebook i może opublikować tylko jeden komentarz z historią konkursową.
 4. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę.
 5. Uczestnik umieszczający pod postem konkursowym komentarz, zapewnia, że odpowiedź jest wolna od wszelkich praw innych osób, jest całkowicie oryginalna i nie stanowi reprodukcji ani zapożyczenia, nawet częściowego, z innego utworu już opublikowanego w innych miejscach, ewentualnie zapewnia, że dysponuje wszelkimi prawami własności intelektualnej dotyczącymi odpowiedzi autorstwa innej osoby oraz otrzymał od jej autora wyraźną pisemną zgodę na jej wykorzystanie w tym celu.
 6. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zgłoszenia w Konkursie.
 7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji oraz nieodpłatnego zezwolenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Utworem Uczestnika na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych poniżej, tj.:a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową;b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.d) wykorzystania w ramach promocji (w tym w szczególności wykorzystywania w materiałach promocyjnych, wydawania i rozpowszechnianie jako materiałów promocyjnych, itp.), niezależnie od formy materiałów lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji; umieszczania na opakowaniach towarów;e) zapisywania i odtwarzania w pamięci komputerów lub przesyłania za pomocą sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet), umieszczania lub wykorzystywania w bazach danych;f) publicznego rozpowszechniania w sieci Internet, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach www;g) korzystania z Utworu w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w tym umieszczanie Utworu na portalu społecznościowym Facebook Organizatora, na Stronie konkursowej.
 8. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
 9. W przypadku zamiaru zbycia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji niewymienionych w Regulaminie, Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich majątkowych w takim zakresie.
 10. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi do Utworu oraz na udzielanie dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 7 powyżej.
 11. Z chwilą udzielenia licencji, Organizatorowi przysługuje prawo do stosowania zapożyczeń z Utworu, poprzez umieszczanie jego fragmentów lub zamieszczanie go w całości w innych utworach w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Z tytułu przyznania prawa do stosowania zapożyczeń nie przysługuje Uczestnikowi odrębne wynagrodzenie. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zezwala na nieoznaczanie jego autorstwa w stosowanych zapożyczeniach. Prawo do stosowania zapożyczeń przysługuje na terytorium całego świata.
 12. Uczestnik, bez prawa do wynagrodzenia, udziela Organizatorowi nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność Utworu, w tym w szczególności na wykorzystywanie części Utworu, łączenie go z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów. Takie zezwolenie skuteczne jest na terytorium wszystkich państw świata.
 13. Uczestnik konkursu musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych publikując pod notatką z regulaminem informację, że akceptuje regulamin. Wzięcie udziału w konkursie nie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 14. Poprzez akceptację regulaminu oraz przystąpienie do KONKURSU Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją KONKURSU. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Uczestników KONKURSU nieprawidłowych danych.

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w poście na profilu @SpołemOława na Facebooku do dn. 14.05.2021r. O wygranej decyduje Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu.
 3. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora kurierem na wskazany przez Zwycięzcę adres. Zwycięzca ma 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników na przesłanie potrzebnych danych do wysyłki nagrody.

Art. 6. Nagroda

Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator Konkursu.

I miejsce – Grill na kółkach, dwa fartuchy, pieprz czarny, przyprawa do sałatek, sól, rękawica, nóż

2 miejsce – Nóż, przyprawa do sałatek, pieprz czarny, sól, ściereczka, dwa fartuchy, rękawica

3 miejsce – zestaw grillowy (nóż, sól jodowa morska, przyprawa do sałatek, ściereczka, dwa fartuchy)

 4 miejsce – zestaw grillowy (pieprz, przyprawa do sałatek, ściereczka, dwa fartuchy, otwieracz)

 1. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną.
 2. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.
 3. Nagrody zostaną przesłane w terminie do 30 dni roboczych.
 4. Podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.

Art. 7. Roszczenia i reklamacje

 1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.
 2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: n.abramowicz@spolem.olawa.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

Art. 8. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.
 2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników konkursu.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.