Kochani łączymy konkursy na Dzień mamy i Dzień dziecka.

Na czym polega?
Pokaż nam na zdjęciu jedną chwile z twojego życia jako mama- dzieci. Pokażcie jakimi jesteście mamuśkami!

Obrazek przedstawiający więź, wasze wspólne zdjęcie.. . Mile widziane również zabawne momenty z życia mamy. Dzieci upaćkane w mące? Córka testująca kosmetyki?
Metoda dowolna.

A nagroda?
Wybierzemy aż TRZECH zwycięzców!!

Nagroda dla mamy i dla dziecka. Drobny sprzęt AGD czeka na WAS!

REGULAMIN KONKURSU – „raz, dwa, trzy UŚMIECH!”

(dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „raz, dwa, trzy UŚMIECH!” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) jest „Społem Oława” Spółka z o.o. ul. Brzeska 19, 55-200 Oława, NIP 912-185-07-71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338291, NIP 912-185-07-71, REGON 021076120, adres strony internetowej: http://spolem.olawa.pl/ (dalej również: „Organizator”).

 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.facebook.com/SpolemOlawa/?ref=bookmarks (dalej również: „Strona internetowa”), w ramach profilu Organizatora „Społem Oława.” (dalej również: „Profil”) dostępnego w ramach portalu www.facebook.com (również: „Portal”).

3. Fundatorem nagrody jest organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Portal.

5. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

§ 2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych zdjęć, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.

2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy marki Organizatora.

§ 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 22 maja 2020 r. od 13:00 do dnia 29 maja 2020 r. do godziny 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: a. posiadają konto na Portalu (dalej również: „Konto”) oraz zalogują się na nie; b. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym szczególności wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu; c. umieszczą w ramach Profilu Organizatora prace konkursową, o której mowa w § 5 ust.1 Regulaminu poniżej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. (dalej również oddzielnie ,,Uczestnik” lub łącznie ,,Uczestnicy”).

2.W konkursie nie mogą brać udziału: a. pracownicy Organizatora; b. inne niż wymienione powyżej osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

3.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 5

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dedykowany do klientów Społem Oława, którzy w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzą na zadanie konkursowe wstawiając zdjęcie w komentarzu przedstawiające więź między matką a dzieckiem, zabawny moment w ich życiu. (dalej również: „Praca Konkursowa”).

2. Każdy Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ramach jednego Konta. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.

3. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

4. W przypadku, jeżeli w Pracy Konkursowej utrwalono wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach Pracy Konkursowej w sposób określony w § 11.

5. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej oraz będą przekazywane w wiadomości prywatnej w ramach Portalu.

§ 6

KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace Konkursowe ocenia Komisja w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).

2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie w szczególności wyłania laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu nagród.

§ 7

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

1. Laureatem Konkursu jest Uczestnik, którego Praca Konkursowa zamieszczona w ramach Profilu w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalna i pomysłowa oraz najlepiej oddaje charakter Konkursu i jego tematykę oraz spełniły wszystkie warunki zapisane w regulaminie.

2. W Konkursie zostanie wyłoniony 3 Laureatów.

3. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureatów Konkursu.

§ 8

NAGRODY

1. Dla Laureatów Konkursu zostały przewidziane nagrody jako drobny sprzęt AGD.

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom Konkursu Nagród określonych w ust. 1 powyżej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Konkursu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagród zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy łącznej wartości Nagród i nagród pieniężnych (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagród). Laureat Konkursu zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata Konkursu. Laureat Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

3. Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.

4. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie, w tym w szczególności nie podlega wymianie na kwoty pieniężne, co nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Laureata Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Prawo do Nagrody przysługujące Laureatowi Konkursu nie jest zbywalne.

§ 9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Opublikowanie Laureata Konkursu odbędzie się do dnia 2 czerwca 2020 roku na Profilu Organizatora (dalej również: „Lista Laureatów”), na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę (dalej również: „Ogłoszenie wyników Konkursu”).

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy profilu Uczestnika, poprzez który zgłoszono Pracę Konkursową (imię i nazwisko) na Portalu, na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Weryfikacja danych osobowych Laureata Konkursu nastąpi w sposób opisany w niniejszym paragrafie.

3. Laureat Konkursu, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe i teleadresowe, o których mowa w ust. 2 lit. b. powyżej, niezbędne do wydania Nagrody. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody, Laureat Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

4. Nagroda zostanie wysłane Laureatowi Konkursu, po podaniu przez niego wszystkich koniecznych danych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania wszystkich koniecznych danych, w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych.

5. Po potwierdzeniu przez Laureata Konkursu danych, Organizator wyśle Laureatowi Konkursu przyznaną Nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia Listy Laureatów.

6. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata Konkursu adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. W przypadku, gdy Laureat Konkursu poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Konkursu.

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a. przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Pracy Konkursowej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 poniżej;

b. zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku i/lub wizerunku dziecka udostępnionego w ramach Pracy Konkursowej na czas określony 1 roku na polach eksploatacji i w zakresie określonym w ust. 3 i 4 poniżej.

3. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora na polach eksploatacji wskazanych poniżej, tj.:

a. rozpowszechnianie Prac Konkursowych, w całości lub w części, oraz publiczne udostępnianie Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w Internecie, w ramach Profilu oraz strony internetowej http://spolem.olawa.pl/

b. wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora w Internecie.

§ 12

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników oraz Laureatów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej również: „RODO”), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia Laureatów Konkursu oraz dostarczenia Nagród, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 13 Regulaminu.

Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Przekazanie danych osobowych przez Laureata jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania i odebrania Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń.

Przekazanie minimalnego zakresu danych osobowych umożliwiających identyfikację przez osobę składającą Reklamację jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

6. Uczestnikowi, Laureatowi oraz osobie, która składa Reklamację, których dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem przysługuje:

a. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą oni w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

b. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą oni w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

7. Uczestnik, Laureat oraz osoba, która składa Reklamację, których dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, mają w każdym czasie prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje im również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych organizacji międzynarodowej. Możliwe jest, że przekaże dane Uczestnika lub Laureata poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (w razie przekazywania danych do USA).

9. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu oraz przesłania Nagród, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych.

10. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych w tym podmiotom badającym poziom zadowolenia klientów, kurierom, firmom audytorskim oraz kancelarii prawnej.

§ 13

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e–mail: n.abramowicz@spolem.olawa.pl (dalej również: „Reklamacje”) z dopiskiem „Konkurs: CZAS NA UŚMIECH”.

2. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji nazwy Profilu Uczestnika, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail bądź adresu korespondencyjnego, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Reklamacje są przyjmowane w Okresie Trwania Konkursu oraz w terminie licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Konkursu.

4. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

5. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

7. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

8. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, za które uważa się (katalog zamknięty):

− decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub

− orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników / Laureatów Konkursu określone w Regulaminie;

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Profilu oraz poprzez wiadomość prywatną wysłaną z odpowiednim wyprzedzeniem w ramach Portalu do Uczestnika.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Profilu względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.